เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

 40/20 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

เวลาทำการ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0-7622-4283

โทรสาร :  0-7621-2741

อีเมล์ : pr@polyphuket.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต Phuket Polytechnic College
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา

ผู้อำนวยการ

นายคัมภีร์  นิลวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ติดต่อ : 080-000-0000

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

 1. จดหมายข่าว
 2. ข่าวรับสมัครเรียน
 3. โปรไฟล์บุคลากร
 4. รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 5. ITA/ข้อมูลสาธารณะ
 6. ข่าวสมัครเรียนระยะสั้น
 7. ข่าวรับสมัครงาน

วันเสาร์, 25 พฤศจิกายน 2566 23:21

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล  การเผยแพร่ข้อมูล
 O1  โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 แสดงข้อมูลข้อที่ O1
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา - แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) รูปถ่าย 4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น
 แสดงข้อมูลข้อที่ O2
 O3  อำนาจหน้าที่        แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  แสดงข้อมูลข้อที่ O3
 O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O4
 O5  ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย 1) ที่อยู่สถานศึกษา 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) E-mail 4) แผนที่ตั้ง
 แสดงข้อมูลข้อที่ O5
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา แสดงข้อมูลข้อที่ O6
 ประเด็นที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์   
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O7
 ประเด็นที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
แสดงข้อมูลข้อที่ O8
O9 Social Network
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter,Instagram เป็นต้น
แสดงข้อมูลข้อที่ O9
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
   ประเด็นที่ 1 การดำเนินงาน  
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O10
 O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O11
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 แสดงข้อมูลข้อที่ O12
   ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติงาน  
  O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ เป็นต้น
 
   ประเด็นที่ 3 การให้บริการ  
หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน แสดงข้อมูลข้อที่ O13
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน เป็นต้น
แสดงข้อมูลข้อที่ O14
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O15
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
แสดงข้อมูลข้อที่ O16
O17 E–Service
 • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์ การ การประสานงานใช้สถานที่ เป็นต้น
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แสดงข้อมูลข้อที่ O17
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
   ประเด็นที่ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O18
 O19  รรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าว หน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O19
 O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบ ด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 แสดงข้อมูลข้อที่ O20
   ประเด็นที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O21
  O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O22
  O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O23
  O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 แสดงข้อมูลข้อที่ O24
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
   ประเด็นที่ 1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 แสดงข้อมูลข้อที่ O25
 O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O26
 O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 แสดงข้อมูลข้อที่ O27
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 แสดงข้อมูลข้อที่ O28
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
   ประเด็นที่ 1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 O29  แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบ ด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน ราย ละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
 แสดงข้อมูลข้อที่ O29
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 แสดงข้อมูลข้อที่ O30
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O31
ประเด็นที่ 2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  O33  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 แสดงข้อมูลข้อที่ O33
 O34 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O34
       
       

 

 

วันเสาร์, 25 พฤศจิกายน 2566 23:21

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประเด็นที่ 1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล  การเผยแพร่ข้อมูล
 O34  โครงสร้าง
 • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.)
 แสดงข้อมูลข้อที่ O34
 O35  ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.)
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O35
 ประเด็นที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O36
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอ
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 256
 แสดงข้อมูลข้อที่ O37
 ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาท ทางสังคม
 • เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O38
 ประเด็นที่ 4 แผนป้องกันการทุจริต  
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O39
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
  มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และราย ละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O40
 O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 แสดงข้อมูลข้อที่ O41
 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
 ประเด็นที่ 1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา)
 • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
 แสดงข้อมูลข้อที่ O42
O43 การดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O43
    

 

 

วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2567 22:52

670202

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 23:23

 

ประกาศรับสมัครงาน 1 page 0001

ประกาศรับสมัครงาน 1 page 0002

รวมแผนกวิชา (แกนมัธยม,ปวช.ปวส.ทวิภาคี,ระยะสั้น,ธนาคารหน่วยกิต)

ลิงค์หมวดหมู่แผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอ

 

เข้าสู่ระบบ

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คือครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,500.000 บาท นั้น

เอกสารดาวน์โหลด

สถิติเว็บไซต์

 • สมาชิก 23
 • เนื้อหา 90
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 4357

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

363414835 100996553

 

RMS

 

02

 

v cop

 

ita

แนะนำวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

รายการวีดีโอแนะนำหน่วยงาน

ฟอร์มติดต่อ

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ