fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

 


 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่   ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมพงศ์    จตุทอง 2536 - 2542
2 นายจรุง    เข้มแข็ง 2542 - 2545
3 นางสาวถนอมศรี    รัฐบุตร  2545 - 2550
4 นายอนันต์    จันทรภาโส 2550 - 2551
5 นายอุทัย    ลือสกุล  2552 - 2552
6 นายสุพล    สวัสดี  2552 - 2553
7 นายปรีดี    เกตุทอง  2553 - 2556
8 นายพิศิษฐิ์    พลแก้ว  2556 - 2557
9 นางสาวอัจฉรา    อุดมเอกมงคล  2557 - 2559
10 นายระวิ    ดาบทอง 2559 - ปัจจุบัน