fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นที่ 1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566
  • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
แสดงข้อมูลข้อที่ O25
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O26
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
แสดงข้อมูลข้อที่ O27
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
แสดงข้อมูลข้อที่ O28

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ::