fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

การป้องกันการทุจริต(o34-o43)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) เอกสารเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 o34 1. นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)  แสดงข้อมูล
 o35 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  แสดงข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) เอกสารเพิ่มเติม
 o36 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  แสดงข้อมูล
 o37 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) เอกสารเพิ่มเติม
 o38 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  แสดงข้อมูล
แผนป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) เอกสารเพิ่มเติม
 o39 1. นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)  แสดงข้อมูล
 o40 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  แสดงข้อมูล
 o41  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  แสดงข้อมูล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต) เอกสารเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
 o42 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  แสดงข้อมูล
 o43 2. รการดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  แสดงข้อมูล