fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(o25-o28)

การบริหารทรัพยากรบุคคล (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) เอกสารเพิ่มเติม
 o25 1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  แสดงข้อมูล
 o26 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แสดงข้อมูล
 o27 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แสดงข้อมูล
 o28 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  แสดงข้อมูล