fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

การบริหารงบประมาณ(o18-o24)

แผนการใช้งบประมาณประจำปี  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) เอกสารเพิ่มเติม
 o18 1. แผนการใช้งบประมาณประจำปี  แสดงข้อมูล
 o19 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  แสดงข้อมูล
 o20 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  แสดงข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) เอกสารเพิ่มเติม
 o21 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  แสดงข้อมูล
 o22 2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ  แสดงข้อมูล
 o23 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  แสดงข้อมูล
 o24 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  แสดงข้อมูล