fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

การปฏิบัติงานและการให้บริการ(o13-o17)

การปฎิบัติงาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน) เอกสารเพิ่มเติม
 o13 - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน  แสดงข้อมูล
  - คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ  แสดงข้อมูล
  - คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  แสดงข้อมูล
  - คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน  แสดงข้อมูล
การให้บริการ และสถิติการให้บริการ เอกสารเพิ่มเติม
 o14 - คู่มือการให้บริการ งานการเงิน  แสดงข้อมูล
 015 - สถิติการให้บริการงานสารบรรณ  แสดงข้อมูล
  - สถิติการให้บริการงานการเงิน  แสดงข้อมูล
  - สถิติการให้บริการงานทะเบียน  แสดงข้อมูล
  - สถิติการให้บริการงานพัสดุ  แสดงข้อมูล
o16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานพัสดุ  แสดงข้อมูล
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป  แสดงข้อมูล
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน  แสดงข้อมูล
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบุคลากร  แสดงข้อมูล
  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียน  แสดงข้อมูล
017 - E–Service  แสดงข้อมูล
  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016)  
  - ระบบ ศธ.02 ออนไลน์