fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

การบริหารงาน และการดำเนินงาน(o10-o12)

การดำเนินงาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน) เอกสารเพิ่มเติม
 o10 1. แผนดำเนินงานประจำปี  แสดงข้อมูล
 o11 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน  แสดงข้อมูล
 o12 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  แสดงข้อมูล