fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายระวิ  ดาบทอง ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
2 นายมณเฑียร  รอดเสน รองผู้อำนวยการ กรรมการ
3 นางสาวพนิต  กอกำเกษ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4 นายสุชาติ  ตันตระสกุลวงศ์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
5 นางพนา  บัวจูม ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
6 นางวิภาพร  เณรกูล ผู้แทนฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ
7 นางวิไลวรรณ  ตันกองโกย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นางสาววรลักษณ์  เจียมพิจิตรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นายพนมยงค์  บัวจูม รองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ

 


 

คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งหน้าที่
1 นางสาวถนอมศรี  รัฐบุตร ประธานกรรมการ
2 ว่าที่ ร.ต.สุริยะ  อาวะภาค กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางพนา  บัวจูม กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
4 นายวิชาญ  สำแดงไพร์  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
5 นางเบญจวรรณ  ตัมพานุวัตร  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พระครูประคุณสุตกิจ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 นายอันสอรี  มังสุรีย์  ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม
9 นายไพฑูลย์  ศิลปวิสุทธิ์  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายจรัล  ส่างสาร  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายฐิติ  พัฒนะจินดา  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12 นายจำเริญ  แซ่ตัน กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13 นายธวัช  รังผึ้ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14 ดร.ศรีรัช  เกตุเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายธีระ  เจี้ยสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 นายสมพร  ฉั่วสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17 นายระวิ  ดาบทอง  ผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ