fbpx

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

จัดอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต ฟรี!!!

 

                   โดยจัดการเรียนการสอน 2 รุ่น ดังนี้ (เรียนเวลา 17.00 - 20.00 น.)

                        รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563

                        รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563

 

                   หลักสูตรที่เปิดสอน

                        - ศิลปะประดิษฐ์

                        - ขนมไทย

 

เปิดรับสมัคร  วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต(อาคารสำนักงาน)

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (rabsamak-rayasan-free1-63.pdf)ประกาศรับสมัครเรียนระยะสั้นเรียนฟรี งบ อบจ.ภูเก็ต172 kB