fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg

 • การประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจ ระดับสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 2564-09-10 12:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมหลักสูตร ก.ค.ศ.รับรอง การเขียนรายงานผลการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2564-09-07 12:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • รับทุนมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 2564-09-01 12:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 2564-08-26 12:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 2564-07-06 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • เยี่ยมชมห้องเรียนเฉพาะทาง รร.กะทู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2564-06-22 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วันคล้ายวันสปานาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 2564-06-16 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชุมผู้ปกครองทำสัญญาการฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2564-06-10 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • มาเราดีใจ..ย้ายไปเราคิดถึง 2564-05-25 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ 2564-05-21 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ขอแสดงความยินดีครูผู้ช่วย 2564-05-12 12:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2564-2567 2564-04-23 18:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2564-04-08 17:55:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ENGLISH CAMP 2020 2564-04-07 15:09:32

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการเรียนรู้การช่วยชีวิตพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2564-04-06 12:39:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2563 2564-04-05 11:19:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคใต้ 2564-03-19 17:31:24

  อ่านเพิ่มเติม...

 • สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 2564-03-17 19:19:53

  อ่านเพิ่มเติม...

 • สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2564-03-17 12:30:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) 2564-03-15 16:56:18

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 2564-03-13 09:50:23

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2563 2564-03-11 20:39:44

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด 2564-02-25 15:16:33

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 2564-02-10 14:08:26

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้านิเทศติดตามการจัดการ อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง 2564-02-01 17:49:52

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัย 2563-12-23 15:15:26

  อ่านเพิ่มเติม...

 • แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2563-12-18 19:50:16

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ต้อนรับคณะติดตามสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณและแผนการดำเนินงาน 2563-12-17 20:11:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2563-12-09 16:47:22

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีจุดเทียนชัย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 2563-12-05 20:52:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 2563-12-05 10:10:08

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 2563-12-05 08:56:13

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 5/2563 2563-12-02 18:03:27

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2563-11-27 14:31:52

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประชุมมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับบสถานประกอบการชั้นนำ 2563-11-26 19:22:47

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 2563-11-25 14:55:46

  อ่านเพิ่มเติม...

 • แก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2563-11-13 17:32:27

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 2563-11-06 15:20:19

  อ่านเพิ่มเติม...

 • รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 2563-11-02 20:53:55

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร 2563-11-01 14:24:28

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้) 2563-10-29 19:25:36

  อ่านเพิ่มเติม...

 • สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 2563-10-29 14:35:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท 2563-10-29 12:25:29

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2563-10-28 13:06:11

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563-10-23 15:56:08

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563-10-21 19:29:22

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563 2563-10-20 14:53:46

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" 2563-10-17 18:57:16

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ 2563-10-15 13:33:25

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563) 2563-10-14 18:23:17

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563-10-13 20:36:32

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563-10-13 09:56:43

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563-10-13 07:25:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2563-10-01 15:16:33

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 2563-09-25 14:36:46

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 2563-09-23 17:09:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้) 2563-09-20 13:09:11

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา) 2563-09-12 14:16:29

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563 2563-09-10 11:08:13

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน 2563-09-09 21:42:44

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10) 2563-09-05 13:41:29

  อ่านเพิ่มเติม...

 • มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 2563-09-04 12:56:27

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี) 2563-09-03 13:09:39

  อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 2563-09-02 18:48:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 2563-09-02 15:17:26

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 9) 2563-08-30 12:35:29

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองใหม่) 2563-08-29 13:45:22

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานการขับเคลื่อน และนิเทศติดตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563-08-28 16:20:10

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 2563-08-26 17:32:53

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต) 2563-08-23 14:09:30

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 8) 2563-08-22 14:36:29

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามประเมินผล การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 2563-08-21 13:22:52

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 2563-08-20 18:38:26

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2563-08-19 19:45:16

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย 2563-08-19 15:22:49

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว) 2563-08-16 15:43:31

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 7) 2563-08-15 12:40:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เฉพาะทางด้านเสริมความงาม(วันเสาร์) 2563-08-15 10:09:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าและกล้าวผมเจ้าสาว 2563-08-14 16:22:49

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563-08-12 21:08:25

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563-08-11 20:15:58

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ชุมชนสี่สิบห้องและชุมชนซอยต้นโพธิ์) 2563-08-09 14:07:48

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 6) 2563-08-08 14:11:28

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 (รอบค่ำ) 2563-08-07 18:25:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 (รอบเช้า) 2563-08-07 09:34:57

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง) 2563-08-04 21:27:05

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนบ้านคอเอน) 2563-08-03 17:32:51

  อ่านเพิ่มเติม...

 • สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ(ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 1/2563 2563-08-02 20:16:28

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 5) 2563-08-01 21:39:15

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี) 2563-07-29 22:55:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(บริเวณลานกิจกรรมสะพานหิน) 2563-07-28 20:22:15

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 2563-07-26 14:50:24

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 บริเวณลานคลองมุดง) 2563-07-26 14:44:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 4) 2563-07-25 15:53:01

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563-07-24 22:38:11

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี โรงเรียนโคกกลอยวิทยา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 2563-07-23 21:38:27

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2563-07-22 20:20:42

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต 2563-07-22 00:51:55

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ยินดีต้อนรับ นายมณเฑียร รอดเสน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 2563-07-20 21:35:17

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 3) 2563-07-18 23:04:54

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 2563-07-17 23:48:35

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน 2563-07-16 00:17:22

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 มัสยิดนูรุ้ลอิสลามียะฮ์) 2563-07-12 21:09:24

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 2) 2563-07-11 22:12:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่าภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียนเอมคอล เทรนนิ่ง ภูเก็ต(AMCOL) ดำเนินการจัดส่งตัวนักศึกษาฝึกอาชีพ 1/2563 2563-07-09 20:56:45

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 1) 2563-07-05 01:16:14

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตทำสัญญาฝึกอาชีพเทคนิคเครื่องกลเรือ(ปฏิบัติการคนประจำเรือ) 2563-07-02 21:07:25

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2563 2563-07-02 01:02:30

  อ่านเพิ่มเติม...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2563-07-01 18:12:25

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 2563-06-29 21:12:55

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2563-06-27 01:04:25

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครบรอบ 27 ปี 2563-06-16 22:04:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2563-06-11 21:41:25

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรแกนมัธยม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา 2563-06-08 21:24:18

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน Google Classroom 2563-06-04 23:53:18

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 2563-03-13 22:37:18

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563-03-05 00:25:18

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษกับสถานประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 2563-03-02 23:20:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562 2563-03-02 22:37:18

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ 2563-02-18 01:35:12

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63) 2563-02-15 00:25:42

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 2563-02-11 21:32:53

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562 2563-02-09 03:22:15

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 2563-01-30 00:42:53

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3 2563-01-21 23:51:53

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 2563-01-09 21:32:53

  อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563 2563-01-07 20:22:15

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562 2562-12-28 03:22:15

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 2562-12-26 22:24:14

  อ่านเพิ่มเติม...

 • สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 2562-12-19 02:31:30

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 2562-12-05 22:01:30

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 2562-12-04 23:32:30

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 2562-12-04 21:42:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 2562-12-03 23:42:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 2562-12-03 22:42:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต 2562-11-25 23:30:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ 2562-11-25 22:06:38

  อ่านเพิ่มเติม...

 • โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน 2562-11-11 22:30:38

  อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการ
00244934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
351
59
239905
6366
14230
244934

Your IP: 3.238.95.208
2021-09-19 05:00
« »
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี