fbpx
Slider

รับสมัครเรียนโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (เพิ่มเติม)  เรียนฟรี!!!

รับสมัครเรียนโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (เพิ่มเติม) เรียนฟรี!!!

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 14:35
รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เรียนฟรี!!!)

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เรียนฟรี!!!)

วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 09:43
รับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563

รับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 14:33
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 14:25
เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 15:18
ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 15:37
ขอเลื่อน วัน/เวลา การดำเนินการโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

ขอเลื่อน วัน/เวลา การดำเนินการโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563 15:28
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 17:25
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 15:37
เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 10:10
รับสมัครเรียนโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

รับสมัครเรียนโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 12:55
ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ

วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:35
รับสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:20
โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63)

โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63)

วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 17:25
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:32
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562

วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2563 20:22
โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 29 มกราคม 2563 17:42
โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 16:51
รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน

วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 15:40
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563 14:32
กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 13:22
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562

วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 20:22
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 15:24
สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 19:31
รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/62 และ รุ่นที่ 8/62

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/62 และ รุ่นที่ 8/62

วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562 15:40
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2562 15:01
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 16:32
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 14:42
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 16:42
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 15:42
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 16:30
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 15:06
โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน

โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน

วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 15:30
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานเครื่องกลเรือ)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานเครื่องกลเรือ)

วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562 10:48
« »

เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วม โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 เพิ่มเติม ฟรี!!

(รายละเอียด คลิกที่ภาพ)

ผู้อำนวยการ
009695
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
196
1249
4801
963
5007
9695

Your IP: 3.235.172.213
2020-06-03 07:01
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี