fbpx
Slider

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เรียนฟรี!!!)

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เรียนฟรี!!!)

วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 09:43
รับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563

รับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 14:33
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563 14:25
เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 15:18
ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

ร่วมวางพวงมาลา และพิธีสดุดีท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 15:37
ขอเลื่อน วัน/เวลา การดำเนินการโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

ขอเลื่อน วัน/เวลา การดำเนินการโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563 15:28
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 17:25
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 15:37
เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สัญญาณไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563 10:10
รับสมัครเรียนโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

รับสมัครเรียนโครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11

วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 12:55
ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ(เฉพาะทาง) เพื่อการมีงานทำ

วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 18:35
รับสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:20
โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63)

โครงการ Open House เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ (วันวิชาการ63)

วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 17:25
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:32
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2562

วันเสาร์, 08 กุมภาพันธ์ 2563 20:22
โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 29 มกราคม 2563 17:42
โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 3

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 16:51
รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน

วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 15:40
การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563 14:32
กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 13:22
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2562

วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2562 20:22
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 15:24
สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 19:31
รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/62 และ รุ่นที่ 8/62

รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/62 และ รุ่นที่ 8/62

วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562 15:40
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2562 15:01
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว "ข้าวคลุกกะปิ" ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 16:32
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 14:42
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 16:42
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 15:42
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และลูกเสือบริการร่วมบริการน้ำดื่มให้กับคณะลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 16:30
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 15:06
โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน

โครงการถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองกะทู้และลานเพลินถนนเด็กเดิน

วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 15:30
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานเครื่องกลเรือ)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานเครื่องกลเรือ)

วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562 10:48
« »

รับสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เพิ่มเติม  ประจำปีการศึกษา 2563

(รายละเอียด คลิกที่ภาพ)

ผู้อำนวยการ
008416
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
161
1004
3338
4691
1114
8416

Your IP: 18.204.227.117
2020-05-30 18:35
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี