fbpx
Slider

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วันเสาร์, 12 กันยายน 2563 14:16
พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563 11:08
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 21:42
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

วันเสาร์, 05 กันยายน 2563 13:41
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา

วันศุกร์, 04 กันยายน 2563 12:56
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 16:51
ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี)

ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี)

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 13:09
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 02 กันยายน 2563 18:48
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 02 กันยายน 2563 15:17
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 9)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 9)

วันอาทิตย์, 30 สิงหาคม 2563 12:35
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองใหม่)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองใหม่)

วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2563 13:45
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานการขับเคลื่อน และนิเทศติดตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานการขับเคลื่อน และนิเทศติดตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 16:20
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 17:32
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2563 14:09
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 8)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 8)

วันเสาร์, 22 สิงหาคม 2563 14:36
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามประเมินผล การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามประเมินผล การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563 13:22
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563 18:38
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563 19:45
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย

วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563 15:22
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว)

วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563 15:43
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 7)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 7)

วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563 12:40
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เฉพาะทางด้านเสริมความงาม(วันเสาร์)

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เฉพาะทางด้านเสริมความงาม(วันเสาร์)

วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563 10:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าและกล้าวผมเจ้าสาว

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าและกล้าวผมเจ้าสาว

วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 16:22
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563 21:08
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 20:15
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ชุมชนสี่สิบห้องและชุมชนซอยต้นโพธิ์)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ชุมชนสี่สิบห้องและชุมชนซอยต้นโพธิ์)

วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 14:07
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 6)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 6)

วันเสาร์, 08 สิงหาคม 2563 14:11
« »

รายการประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ผู้อำนวยการ
00053798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
536
64
45852
12088
16957
53798

Your IP: 3.231.167.166
2020-09-20 02:19
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี